RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Wierzytelności Marek Krawczyk, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa. Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa,
 • elektronicznie na adres e-mail: kontakt@monitoringplatnosci.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 112 19 16

Jakie kategorie danych są przetwarzane?

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (np. imię i nazwisko), zawodowe (np. nazwa firmy, stanowisko) oraz kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby firmy lub zamieszkania).

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w zależności od kontekstu:

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO w zakresie niezbędnym do podjęcia działan rekturtacyjnych w odpowiedzi na twoje zgłoszenie rekrutacyjne przed zawarciem umowy pracy lub współpracy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia Administratorowi ochrony przed roszczeniami. 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby:
  • prowadzić bezpośrednie działania marketingowe, w tym także oferowanie Panu/Pani naszych produktów i usług oraz utrzymanie relacji biznesowych. Może się zdarzyć, że nasz Klient poda nam dane osobowe jako potencjalnego Klienta lub sami pozyskamy te dane w ogólnodostępnych źródłach lub określimy je na zasadach statystycznych
  • prowadzić korespondencję i obsługę zapytania lub załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji i załatwieniu zgłaszanych spraw
  • procesu rekrutacyjnego
  • windykacji należności, wyceny wierzytelności oferowanych do zakupu lub weryfikacji czy dane osobowe dotyczą osoby fizycznej czy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia prawnego obowiązku Administratora, np. w przypadku procesu reklamacyjnego. Zdarza się też tak, że jeśli kontaktowałeś nas z zapytaniem albo wnioskiem z art. 15 RODO to mamy obowiązek udzielić informacji i w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. 
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO jeśli udzieliłeś nam zgody na kontakt w celach marketingowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jak pozyskujemy dane i od kogo możemy je otrzymywać?

Dane otrzymujemy w różny sposób, np: bezpośrednio wskutek kontaktowania się z nami w Twojej sprawie, nasz Klient podał dane, które administruje lub pozyskaliśmy je sami z ogólnodostępnych danych w internecie, np. strony internetowej Twojej firmy.

Komu moje dane osobowe będą przekazywane?

Jesteśmy uprawnieni do przekazania Pana/Pani danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych aby wywiązać się ze swoich obowiązków służbowych,
 • podmiotom przetwarzającym – firmom, z którymi stale współpracujemy (np. hosting poczty, obsługa informatyczna, usługi marketingowe), jednak wyłącznie wtedy, gdy współpraca ta wymaga przetwarzania danych osobowych,
 • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Może to być przedawnienie roszczenia, zakończenie procesu rekrutacyjnego lub ustanie uzasadnionego interesu prawnego z innej przyczyny. W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane powyżej.

W przypadku pomyłkowego kontaktu dane osobowe są usuwane w najszybszym możliwym czasie i mogą być ewentualnie przetwarzane w formie czarnej listy w celu uniknięcia ponownego kontaktu.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które będziemy musieli zaangażować w obsługę danej sprawy, np. zapytania albo wniosku. W związku z tym dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych.

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane nie mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • prawo dostępu do danych – art.15,
 • prawo do sprostowania danych – art. 16,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawo do sprzeciwu – art. 21,
 • prawo do cofnięcia zgody – art. 7,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach naszej działalności dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:

listownie na adres: Kancelaria Wierzytelności, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,
elektronicznie na adres e-mail: kontakt@monitoringplatnosci.pl

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.

Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.

Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik:

Wniosek


PERSONAL DATA PROCESSING INFORMATION

In accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Official Journal of the European Union L.2016.119.1), hereinafter referred to as „GDPR,” we provide you with information on the processing of your personal data.

What is the processing of personal data?

Processing of personal data includes various operations performed on personal data, whether by automated or manual means. This includes operations such as collection, recording, storage, modification, organization, and deletion.

Who is the controller of my personal data, and how can I contact them?

The controller of your personal data is the Debt Collection Office Marek Krawczyk, located at 145 Puławska Street, 02-715 Warsaw. You can contact us:

By mail at the address: 145 Puławska Street, 02-715 Warsaw,

By email at: kontakt@monitoringplatnosci.pl

By phone at: +48 22 112 19 16

What categories of data are processed?

The personal data we process in the course of our activities include your personal data (e.g., name and surname), professional data (e.g., company name, position), and contact data (e.g., email address, telephone number, company or residential address).

What is the legal basis and purpose of data processing?

The legal basis for processing your personal data depends on the context:

 • Article 6(1)(b) of the GDPR, which is necessary for taking pre-contractual steps in response to your job application before entering into an employment or cooperation agreement, or based on the legitimate interests pursued by the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR) to protect against claims.
 • Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e., legitimate interests, which may include conducting direct marketing activities, offering you our products and services, and maintaining business relationships. It may also involve receiving your personal data as a potential customer, obtaining data from publicly available sources, or statistical data.
 • Managing correspondence and handling inquiries or resolving matters related to this correspondence, as well as potentially establishing or defending claims based on the legitimate interests of the controller in conducting correspondence and resolving reported matters.
 • Recruitment processes.
 • Debt collection, evaluation of receivables offered for purchase, or verification of whether personal data pertains to an individual or a self-employed person.

Article 6(1)(c) of the GDPR for the fulfillment of a legal obligation of the controller, e.g., in the case of a complaint process. If you have contacted us with a request or inquiry under Article 15 of the GDPR, we have an obligation to provide information, and for this purpose, we process your personal data.

Article 6(1)(a) of the GDPR if you have given us consent for marketing purposes.

Providing personal data is voluntary.

How do we acquire data, and from whom can we receive it?

We obtain data in various ways, such as directly through your contact with us regarding your matter, when our client provides us with data that we administer, or when we obtain data from publicly available sources on the internet, e.g., your company’s website.

To whom will my personal data be disclosed?

We are authorized to disclose your personal data to the following categories of recipients:

 • Authorized persons – our employees and associates who need access to your data to fulfill their professional duties.
 • Data processors – companies we regularly cooperate with (e.g., email hosting, IT support, marketing services) only when such cooperation requires personal data processing.
 • Other data recipients – as required by law or your request.

How long will my data be retained? Can I request the cessation of further processing of my personal data?

The retention period of personal data depends on the purpose of processing. Data will be processed for the duration of correspondence and matter resolution. This may be the statute of limitations for a claim, the completion of a recruitment process, or the cessation of a legitimate legal interest for another reason. You can object to further processing of your personal data at any time by contacting us via postal mail, email, or phone using the contact details provided above.

In case of mistaken contact, personal data is promptly deleted and may be processed in a blacklist form to prevent future contact.

To whom may we disclose personal data?

Data may be disclosed to entities we need to engage in handling a specific matter, e.g., inquiries or applications. Therefore, data may be disclosed to our providers of IT, telecommunications, and cloud services.

Can my personal data be transferred outside the European Economic Area?

Data cannot be transferred outside the European Economic Area.

What rights do I have in relation to the processing of my personal data?

Individuals whose data is processed have the following rights based on the provisions of the GDPR:

 • Right of access to data – Article 15.
 • Right to rectify data – Article 16.
 • Right to erase data („right to be forgotten”) – Article 17.
 • Right to restrict processing – Article 18.
 • Right to data portability – Article 20.
 • Right to object – Article 21.
 • Right to withdraw consent – Article 7.
 • Right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling – Article 22.

Profiling and automated decision-making

We inform you that, as part of our activities, data will be processed in an automated manner but not in the form of profiling. We do not make automated decisions.

The data subject has the opportunity to exercise their rights, e.g., by submitting a request to the controller:

A request template is provided in the attachment.

Before fulfilling a request regarding the rights of an individual, the controller verifies their identity.

The controller will make every effort to provide the individual whose data is processed with information about the actions taken in response to their request under the provisions of the GDPR, within one month of receiving the request. If necessary, this period may be extended by an additional two months due to the complexity of the request or the number of requests. In such a case, within one month of receiving the request, the controller will inform the individual whose data is processed of the extension, along with the reasons for the delay.

If a request from the data subject cannot be met, the controller will inform the individual of the refusal within the aforementioned timeframes and provide the reasons for the refusal.

The actions of the controller in response to requests are free of charge. In exceptional cases, when the requests of an individual are clearly excessive, the controller has the right to charge a fee that takes into account the costs of responding.

In light of the above, the controller informs that you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, the President of the Office for Personal Data Protection.

Attachment:

Request Template

© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design