RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Wierzytelności Marek Krawczyk, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa. Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,
 • elektronicznie na adres e-mail: kontakt@monitoringplatnosci.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 112 19 16

Jakie kategorie danych przetwarza Kancelaria Wierzytelności Marek Krawczyk?

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (np. imię i nazwisko), zawodowe (np. nazwa firmy, stanowisko) oraz kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby firmy).

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby prowadzić bezpośrednie działania marketingowe, w tym także oferowanie Panu/Pani naszych produktów i usług oraz utrzymanie relacji biznesowych.

Komu moje dane osobowe będą przekazywane?

Jesteśmy uprawnieni do przekazania Pana/Pani danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych aby wywiązać się ze swoich obowiązków służbowych,
 • podmiotom przetwarzającym – firmom, z którymi stale współpracujemy (np. hosting poczty, obsługa informatyczna, usługi marketingowe), jednak wyłącznie wtedy, gdy współpraca ta wymaga przetwarzania danych osobowych,
 • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony wyłącznie od Pana/Pani woli. W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Pana/Pani dalszych działań marketingowych.

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane nie mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • prawo dostępu do danych – art.15,
 • prawo do sprostowania danych – art. 16,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawo do sprzeciwu – art. 21,
 • prawo do cofnięcia zgody – art. 7,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22

Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:

listownie na adres: Kancelaria Wierzytelności, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,
elektronicznie na adres e-mail: kontakt@monitoringplatnosci.pl

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.

Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.

Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik:

Wniosek

© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design